Szanowni Państwo, W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), pragniemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania przez poradnię Family Wellness Państwa danych, zapewniając jednocześnie, że Państwa dane są u nas bezpieczne. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Kto jest administratorem Państwa danych osobowych? Administratorem przekazanych danych osobowych jest Zdrowie Naszych Dzieci Rehabilitacja z siedzibą w Warszawie, ul. Bukowińska 26c lok 89, 05-077 Warszawa („Administrator” lub „Poradnia”). We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się w wybranej formie:
  • na adres e-mail: familywellness01@gmail.com
  • na adres Poradni: ul. Bukowińska 26c lok 89, 05-077 Warszawa
  Jakie dane są przez nas gromadzone i przetwarzane? Państwa dane osobowe zbieramy w związku ze świadczonymi usługami, zawieraniem i wykonywaniem umów, w celu umożliwienia realizacji usług oraz rozliczeń. Dane osobowe są zapisywane w systemach informatycznych naszej firmy lub przechowywane w formie papierowej (umowy, zgody, faktury, dokumentacja). Jako Gabinet Family Wellness możemy gromadzić Państwa dane osobowe („Dane osobowe”), w szczególności:
  • imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu;
  • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: nazwę firmy, NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.
Podstawą przetwarzania danych są zawarte umowy, wyrażone zgody, jak również prawnie uzasadnione interesy firmy lub wypełnianie obowiązków ustawowych. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe? Dane osobowe, które przekazaliście Państwo Gabinetowi Family Wellness przetwarzane są w celu świadczenia oferowanych przez nas usług terapeutycznych, zawierania i realizacji umów, w tym także w celu realizacji płatności, rezerwacji wizyt, koordynacji grafiku zajęć. Ponadto, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Ta podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych dotyczy wszystkich przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników, jak i prowadzenia marketingu i promocji własnych usług Administratora, a także ochrony praw Poradni zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń, zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych, jak również realizacji uzasadnionego interesu Poradni. Powszechnie obowiązujące przepisy prawa zobowiązują nas także do przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych oraz dla celów archiwizacyjnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek konieczny realizacji usług na Państwa rzecz. Zbieramy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowej realizacji usług edukacyjnych i terapeutycznych dla Państwa. W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn nie będą Państwo chcieli podać ich, niestety nie będziemy w stanie zrealizować usług na Państwa rzecz. Jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na:
  1. wysyłanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms;
  2. używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów
wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego Administratora; możemy również wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms informacje handlowe, a także kontaktować się z Państwem np. telefonicznie. Komu Państwa dane osobowe są udostępniane? Państwa dane osobowe są wykorzystywane do użytku własnego Poradni. Odbiorcami danych mogą być natomiast podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, prawną, księgową, organizacyjną Administratora, a także podwykonawcy, w tym firmy kurierskie zajmujące się dostarczeniem zamawianych produktów oraz firmy zajmujące się obsługą płatności. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Poradnią umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Gabinet Family Wellness. Państwa dane osobowe mogą być również udostępnione instytucjom i organom państwowym, które są do tego upoważnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jak długo Państwa dane osobowe będą przetwarzane? W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji usług Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania usługi oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą być podnoszone przez Administratora lub przeciwko Administratorowi, o ile nie istnieją przepisy szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane Państwa dane osobowe. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu oraz przedawnienia roszczeń, które mogą być podnoszone przez Administratora lub przeciwko Administratorowi, o ile nie istnieją przepisy szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane dane osobowe Jakie prawa Państwu przysługują w stosunku do Państwa danych osobowych? W każdym czasie mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu realizacji swoich praw mogą Państwo kontaktować się na adres email familywellness01@gmail.com lub w tradycyjnej formie papierowej na adres: ul. Bukowińska 26c lok 89, 05-077 Warszawa . Czy mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych? Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mogą Państwo ją wycofać w każdym momencie. Odmowa lub wycofanie zgody nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami, natomiast wycofanie zgody nie wywiera wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.