REGULAMIN PORZĄDKOWY GABINETU REHABILITACYJNEGO ZDROWIE NASZYCH DZIECI REHABILITACJA AGNIESZKA RACZKOWSKA

Podstawy prawne funkcjonowania

1

Gabinet Rehabilitacyjny Zdrowie Naszych Dzieci Rehabilitacja Agnieszka Raczkowska działa w ramach firmy Family Wellness Agnieszka Raczkowska – Działalność fizjoterapeutyczna mieści się w Warszawie przy ulicy Bukowińskiej 26c lok 89.

Postanowienia ogólne

2

Regulamin porządkowy gabinetu określa: cel i podstawowe zadania, przebieg procesu udzielania świadczeń rehabilitacyjnych, strukturę organizacyjną, prawa i obowiązki pacjenta.

3

Gabinet Zdrowie Naszych Dzieci Rehabilitacja Agnieszka Raczkowska jest prywatnym gabinetem rehabilitacyjnym utworzonym ze środków własnych firmy

Cele i podstawowe zadania gabinetu

4
 1. Celem gabinetu jest udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych pacjentom komercyjnym.

Do zadań z zakresu rehabilitacji należy:

a/ wykonywanie zabiegów leczniczych z zakresu kinezterapii wg koncepcji nerurorozwojowych NDT-Bobath, PNF,

b/ wykonywanie masażu leczniczego,

c/ wykonywanie aplikacji wg metody Kinesiologytaping,

d/ wykonywanie diagnostyki neurorozwojowej wg koncepcji NDT-Bobath oraz wg metody Prechtl’a,

e/ wkonywanie oceny fukcjonalnej ręki wg metody AHA dla dzieci z Mózgówym, Porażeniem Dziecięcym oraz z Okołoporodowym Uszkodzeniem Splotu Ramiennego,

f/ wykonywanie oceny fizjoterapeutycznej wad postawy,

g/ wykonywanie elementów terapii neurologopedycznej

 1. Doskonalenie zawodowe personelu.
 1. Dbanie o bezpieczeństwo pacjenta i personelu.

Przebieg procesu udzielania świadczeń

5
 1. Centrum organizuje rehabilitację w sposób zapewniający pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.
 1. Fizjoterapeuta na podstawie skierowania od lekarza specjalisty lub wywiadu i badania pacjenta proponuje rodzaj zabiegów i czas trwania terapii. Pacjent lub jego opiekun wyraża zgodę na piśmie na proponowane zabiegi jeśli nie posiada skierowania od lekarza.
 1. Zapłata następuje każdorazowo po wizycie, chyba że ustalono inaczej.
 1. Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej formie tj.: osobiście, przez członków rodziny, osoby trzecie, telefonicznie lub mailowo, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji usługi.
 1. Usługi będą udzielane w terminie uzgodnionym z pacjentem. Istnieje możliwość przeniesienia zabiegu na inny termin pod warunkiem posiadania wolnych miejsc i telefonicznym lub mailowym uprzedzeniem o zmianie co najmniej dzień wcześniej.
 1. Gabinet Rehabilitacyjny Zdrowie Naszych Dzieci Rehabilitacja Agnieszka Raczkowska w uzasadnionych przypadkach oraz na życzenie pacjenta prowadzi dokumentacje medyczną świadczeń oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.
 1. Centrum może udostępnić dokumentację o której mowa w ust.13:

a/ pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,

b/ zakładowi opieki zdrowotnej i osobom wykonującym zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeśli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,

c/ innym upoważnionym organom.

Organizacja Gabinetu Rehabilitacyjnego Zdrowie Naszych Dzieci Rehabilitacja Agnieszka Raczkowska

6
 1. Personel Centrum stanowią:

a/ fizjoterapeuta – mgr fizjoterapii  pełniący funkcję osoby odpowiedzialnej za całokształt funkcjonowania zespołu terapeutycznego

b/ doraźnie lekarz

c/ oraz inne osoby zapewniające ciągłość funkcjonowania gabinetu.

 1. Nadzór nad działalnością Gabinetu Rehabilitacyjnego Zdrowie Naszych Dzieci Rehabilitacja Agnieszka Raczkowska sprawuje właściciel.

Czas pracy

7

Gabinet jest czynny od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt w godzinach od 9 do 20.  Gabinet Rehabilitacyjny Zdrowie Naszych Dzieci Rehabilitacja Agnieszka Raczkowska zastrzega sobie możliwość zmiany czasu pracy oraz wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego.

Informacja o zmianach będzie podana na stronie internetowej.

Prawa i obowiązki pacjenta

8
 1. W czasie korzystania z usług rehabilitacyjnych pacjent ma prawo do:

a/ poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny,

b/ świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,

c/ rzetelnej informacji o stanie zdrowia,

d/ pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby,

e/ pełnej informacji o proponowanych metodach leczenia

f/ pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegów.

 1. Do obowiązków pacjenta należy:

a/ przestrzegania zasad higieny osobistej,

b/ posiadanie obuwia zmiennego podczas wszystkich zabiegów

c/ posiadanie stroju sportowego podczas ćwiczeń z kinezyterapii

d/ przestrzegania zaleceń lekarza i fizjoterapeuty

e/ okazanie skierowania na zabiegi lub dodatkowych wyników badań ( USG, RTG, MRI i in.), jeśli fizjoterapeuta postawi taki wymóg,

f/ poinformowanie fizjoterapeuty o aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do rehabilitacji,

g/ przestrzegania zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie Gabinetu

h/ przestrzegania zasad bezpieczeństwa p-poż.

9

Opłata za wykonaną usługę

 1. Zapłata następuje każdorazowo po wizycie, gotówką, kartą lub przelewem na konto firmowe ( 73 1140 2004 0000 3102 4853 5019 ) w dniu wizyty.
 2. Rodzic ma obowiązek zgłosić do Poradni planowaną nieobecność dziecka z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
 3. W przypadku odwołania wizyty w dniu prowadzenia terapii rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50% ceny wizyty na konto bankowe gabinetu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.12.2021 r.

Copyright © 2018 Agnieszka Raczkowska J.S.Bacha 14/13 Warszawa

521-325-08-87