COVID-19

Drodzy Rodzice, kochani Pacjenci
W związku z szerzącą się pandemią COVID-19 gabinet działa na innych niż do tej pory zasadach i w innych wymiarach godzinowych. Wszelkie zmiany zawarte są w załącznikach do regulaminu gabinetu, i można je odszukać na stronie FamilyWellness i na FB.
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z ich treścią i o przestrzeganie nowych zasad http://familywellness.pl/regulamin-kif-sars-cov-2/.
Zapisów dokonujemy drogą elektroniczną – e-kalendarz 
http://familywellness.pl/rezerwacja/.
Serdecznie zapraszamy:
Zespół Family Wellness

Regulamin Płatności

Dokonując płatności na stronie familywellness.pl akceptujesz regulamin
płatności familywellness.pl. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego
przestrzegania .

Dokonując płatności za pośrednictwem Przelewy24.pl akceptujesz regulamin Przelewy24.pl

Płatność za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24.pl.
Serwis Przelewy24 umożliwia realizację płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu internetowego. Decydując się na tę opcję płatności, automatycznie zostaniesz przekierowany do systemu Przelewy24.pl.
Realizując płatność za pomocą przelewu internetowego, po wybraniu swojego banku, należy zalogować się za pomocą danych dostępowych do bankowości internetowej oraz potwierdzić płatność. Lista banków obsługiwanych przez serwis Przelewy24.pl
Możesz zrealizować płatność przy użyciu karty kredytowej w systemie VISA jak i MASTER CARD. W celu dokonania płatności przy użyciu karty kredytowej należy podać wymagane informacje o karcie oraz posiadaczu karty oraz autoryzować transakcję kodem CVV lub CVC.
Serwis Przelewy24.pl posiada Certyfikat Wiarygodności Biznesowej oraz opiera się na szyfrowaniu SSL, gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa zawieranych transakcji.

REGULAMIN WYKONYWANIA PŁATNOŚCI W SERWISIE PRZELEWY24
1. Serwis jest własnością firmy PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań,
serwis@paypro.pl. Wszelkie uwagi i reklamacje prosimy kierować pod wymienione telefony i adresy.
2. Serwis („serwis”) jest internetowym serwisem usługowym, pośredniczącym w przekazywaniu płatności pomiędzy Klientem i Sprzedawcą. Serwis udostępnia Klientom różnorodne metody wykonywania płatności, przyjmuje płatności Klientów na swoje konta, potwierdza Sprzedawcy zrealizowanie płatności i przekazuje te płatności na konto Sprzedawcy.
3. Każda płatność inicjowana w serwisie otrzymuje niepowtarzalny numer
transakcji oraz hasło nadawane przez serwis. Klient winien zachować ten numer i hasło dla celów kontroli stanu tej płatności, zapłaty poprzez przedpłatę powstałą z tej płatności oraz reklamacji
płatności.
4. Każda wpłata dokonana na jedno z kont bankowych PayPro lub jego agentów jest dedykowana na realizację wyłącznie tej transakcji, której numer został wprowadzony jako tytuł wpłaty. W przypadku podania w tytule przelewu błędnego numeru transakcji spółka PAYPRO nie ponosi odpowiedzialności za cel na jaki pójdą wpłacone środki.
5. Na wykonanie płatności w serwisie Klient otrzymuje 15 minut czasu. W tym okresie serwis oczekuje na potwierdzenie wykonania płatności. Po otrzymaniu potwierdzenia serwis informuje Klienta i sklep Sprzedawcy o poprawnym wykonaniu płatności.
6. Jeśli serwis PRZELEWY24 przez 15 minut nie otrzyma potwierdzenia wykonania płatności, informuje Klienta o przekroczonym okresie oczekiwania na potwierdzenie, a do sklepu Sprzedawcy zostanie przekazana informacja o błędnej płatności.
7. Potwierdzenie płatności w serwisie zapewniają:
a) dla płatności przy pomocy kart płatniczych lub portfela elektronicznego –
serwery operatorów tych płatności, współpracujących z serwisem Przelewy24
b) dla płatności przelewem – bankowe programy automatyzacji przelewów lub własne programy kontroli historii kont bankowych serwisu.
8. Przedpłaty;
a) Klient może zapłacić w serwisie przedpłatą utworzoną w danym sklepie. W tym celu po wybraniu towaru (usługi) musi zapamiętać numer transakcji i hasło wskazywane na stronie płatności serwisu. Następnie należy wpłacić potrzebną kwotę w dowolny sposób na dowolne konto serwisu podając jako temat wpłaty – numer transakcji.
b) Serwis może utworzyć przedpłatę automatycznie z płatności dokonanej przez Klienta, jeśli potwierdzenie wykonania tej płatności dotarło do serwisu po czasie oczekiwania. Wówczas klient może wykorzystać tę przedpłatę do zapłaty powtarzając zakup. Jeśli przedpłata taka nie powstanie w serwisie w ciągu 2 godzin od czasu rozpoczęcia płatności w
serwisie, transakcję tę należy reklamować personelowi serwisu.
c) Przedpłata może być użyta przez Klienta do realizacji płatności tylko
wówczas, jeśli kwota przedpłaty jest równa kwocie zakupu. Użycie przedpłaty jako formy płatności wymaga znajomości numeru transakcji i hasła tej przedpłaty.
d) Stan przedpłaty można sprawdzać na stronie serwisu:
https://www.paypro.pl/przedplata
Regulamin wykonywania płatności w serwisie Przelewy24
e) Przedpłata może zostać automatycznie przekazana do określonego Sprzedawcy, bez konieczności ingerencji Klienta, jeśli jest to zgodne z dodatkowymi ustaleniami pomiędzy Sprzedawcą a Serwisem.
f) Przedpłata klienta nie wykorzystana w ciągu 30 dni od daty pojawienia się na koncie bankowym serwisu jest zwracana Klientowi z potrąceniem kosztów zwrotu. Klient może wystąpić o natychmiastowy zwrot przedpłaty.
g) Koszt zwrotu przedpłaty utworzonej przelewem wynosi 2 zł (dwa złote). W przypadku przedpłaty wykonanej przez Klienta pocztowym przekazem pieniężnym koszt zwrotu zwiększa się o opłatę przekazu pieniężnego na adres pocztowy Klienta, wg cennika Poczty Polskiej. W przypadku przedpłaty wykonanej przez Klienta kartą płatniczą koszt zwrotu
wynosi 2,9 % wartości przedpłaty. W zwrotu przedpłaty na konto za granicą Polski, koszt przelewu pokrywa odbiorca.
9. Wykonując płatność przelewem bankowym z wykorzystaniem aplikacji
BankBrowser, Klient uruchamia w trybie natychmiastowym realizację swojego zlecenia. Dlatego Klient akceptuje i oświadcza, że dokonany przelew jest ostateczny i wiążący. Odwołanie lub zmiana tego przelewu
przez Klienta bez wiedzy spółki PayPro będzie traktowana jako próba świadomego wyłudzenia Towaru (Usługi) bez zamiaru zapłaty i zgłaszana organom ścigania, a Klient za takie działanie ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem spółki PayPro lub jej Sprzedawców.
10. Serwis nie udostępnia danych identyfikacyjnych (osobowych, adresowych, firmowych) Klientów, zgromadzonych w serwisie. Dane te są wykorzystywane tylko w przypadku zwrotu należności lub reklamacji i tylko do realizacji tych operacji.
11. Pośrednictwo serwisu w przekazywaniu płatności Klientów poprzez konta serwisu nie upoważnia Klientów do dochodzenia odsetek od wpłat umieszczonych tymczasowo na kontach serwisu.
12. Reklamacje transakcji przyjmowane są w formie pisemnej na e-mail na adres: serwis@paypro.pl i winny zawierać: adres e-mail KLIENTA, numer Transakcji, kwotę Transakcji, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę Transakcji oraz nazwę banku, na konto którego
skierowana została płatność KLIENTA (w przypadku płatności kartą płatniczą – nazwa karty). Po 90 dniach od daty powstania transakcji (przedpłaty) personel serwisu ma prawo odmówić rozpatrywania reklamacji do tej transakcji.
13. Klientem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca
zdolność do czynności cywilno-prawnych, lub podmiot gospodarczy lub firma posiadająca osobowość prawną.
14. Osoby wykonujące płatności poprzez serwis wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez DialCom24 sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań oraz jej spółkę zależną PayPro SA w celach związanych wyłącznie z działalnością serwisu. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133,poz. 883) jest DialCom24 oraz PayPro.

W przypadku, gdy Umowa została zawarta przez Konsumenta poza lokalem
przedsiębiorstwa lub na odległość, Klient może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia, tylko i wyłącznie jeśli odesłany produkt jest w stanie
nienaruszonym oraz nie jest uszkodzony. Testy elektroniczne nie podlegają
reklamacją. W tym wypadku prosimy o kontakt (tel./mail.) lub wysłanie pisma zawierającego informację o chęci odstąpienia od umowy. Pisma prosimy kierować na adres siedziby naszego biura, powinno ono zawierać:
a) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania lub siedziby Kupującego;
b) przedmiot odstąpienia od umowy
c) datę zawarcia Umowy
d) podpis reklamującego – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy
użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument, chyba że
konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Reklamacje w sprawach
Usługi objętej niniejszym Regulaminem mogą być wnoszone z tytułu jej:
a) niewykonania lub nienależytego wykonania;
b) nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia
c) otrzymania uszkodzonego produktu Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej w terminie 7 dni od czasu nadania przez Sprzedawcę wysyłki w wypadku, w którym Usługa została nienależycie wykonana. Sprzedawca ma 7 dni na rozpatrzenie podania o reklamację.
3. Reklamacja może być złożona:
a) w formie pisemnej – osobiście podczas wizyty reklamującego w siedzibie
firmy, albo przesyłką pocztową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529);
b) ustnie – telefonicznie albo osobiście
c) w formie elektronicznej
4. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania lub siedziby Kupującego;
b) przedmiot reklamacji
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
e) datę zawarcia Umowy
g) podpis reklamującego – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

Płatność za pośrednictwem przelewu internetowego.

Płatność za pośrednictwem przelewu internetowego lub bankowego jest możliwa po złożeniu zamówienia na stronie. Należną kwotę należy przelać na następujące dane:
Zdrowie Naszych Dzieci Rehabilitacja Agnieszka Raczkowska
ul.J.S.Bacha 14 lok 13
02-743 Warszawa
Konto MBank :

W tytule przelewu należy uwzględnić numer zamówienia lub w przypadku braku jego wygenerowania należy uwzględnić szczegóły zamówienia.

Dokonując zakupu na stronie familywellness.pl dokonują Państwo zakupu od sprzedawcy (producent): Zdrowie Naszych Dzieci Rehabilitacja Agnieszka Raczkowska z siedzibą w Warszawie ul.J.S.Bacha 14 lok 13. Kontakt biuro obsługi: 503 158 456. Wszystkie reklamacje i zwroty prosimy kierować na adres familywellness01@gmail.pl, prosimy o uwzględnienie nr. zamówienia oraz powodu reklamacji. Możliwy jest również kontakt telefoniczny na podany numer: 503 158 456